NOWOŚĆPRAWO

Czy trzeba korygować fakturę wystawioną przed wykonaniem usługi, gdy usługa została wykonana w terminie innym niż podany na fakturze?

Na wstępie mała dygresja: na fakturze wystawionej przed datą wykonania usługi nie zawsze trzeba podawać datę wykonania usługi. Zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 6 ustawy VAT, na fakturze trzeba podać „datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. W tym kontekście Dyrektor KIS napisał (w interpretacji o sygn. 0114-KDIP1-3.4012.363.2022.2.KP): „postąpicie Państwo prawidłowo nie wykazując daty sprzedaży na fakturze (wykazując wyłącznie datę wystawienia faktury), skoro data ta w dniu wystawienia faktury nie będzie Państwu znana”.

Co się tyczy kwestii korygowania daty wykonania usługi na wcześniej wystawionej fakturze, gdy rzeczywista data wykonania usługi jest inna niż data wskazana na rzeczonej fakturze, to sytuacja jest o tyle złożona, że co innego twierdzą organy podatkowe, a co innego sądownictwo administracyjne (a właściwie jeden sąd, to jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie).

1) Co na ten temat sądzą organy podatkowe? Dyrektor KIS (w interpretacji o sygn. ILPP1/443-1125/14-2/HW) stwierdził:

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy prowadzi do wniosku, że nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku od towarów i usług zawarcie na fakturze dokumentującej dokonanie dostawy towarów lub świadczenie usług wyrażenia „data sprzedaży” dla właściwego określenia daty dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, pod warunkiem, że data ta odzwierciedla faktycznie rzeczywisty moment zaistnienia zdarzenia gospodarczego. Jeżeli zawarta na fakturze pozycja „data sprzedaży” będzie odpowiadać dacie dokonania lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usług, to faktura wystawiona przez Wnioskodawcę zawierająca pozostałe wymagane przepisem art. 106e ustawy dane będzie prawidłowym dokumentem dostawy towarów lub świadczenia usług. Zatem, jeżeli sformułowanie „data sprzedaży” odpowiada dacie dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, nie skutkuje to uznaniem takiej faktury za wadliwą. W konsekwencji, w sytuacji, gdy faktyczne dokonanie dostawy towaru nastąpi w innym dniu niż wskazana na wystawionej fakturze data sprzedaży, ale ciągle w tym samym miesiącu co data wystawienia faktury i data sprzedaży oraz w sytuacji, gdy faktyczne dokonanie dostawy towaru nastąpi w innym dniu niż wskazana na wystawionej fakturze data sprzedaży, który to dzień faktycznego dokonania dostawy towaru przypadłby już w kolejnym miesiącu, Wnioskodawca będzie zobowiązany wystawić fakturę korygującą.

2) Co na ten temat sądzi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie? W wyroku z dn. 07.11.2019 (o sygn. akt III SA/Wa 742/19) zauważył on, iż zgodnie z ustawą korekta jest wystawiana w przypadku stwierdzenia pomyłki. Tylko że w przypadku określenia na (wcześniej wystawionej) fakturze umówionej daty wykonania usługi trudno mówić o tym, iż zachodzi pomyłka:

  • Rzecz w tym, co trafnie podnosi skarżąca, że pierwotna faktura nie zawiera pomyłki. W dacie wystawienia pierwotnej faktury wskazana data dostawy jest prawidłowa i uzgodniona z klientem. Wskazana jest jako zdarzenie przyszłe, spółce natomiast trudno jest przewidzieć, kiedy klient zdecyduje się na odpowiednio odbiór pojazdu bądź zapłatę mimo, iż do dokonania tej czynności w ciągu 30 dni od dnia wystawienia pierwotnej faktury obliguje go umowa zawarta ze skarżącą.
  • W konsekwencji, w ocenie sądu rację ma skarżąca, że w takiej sytuacji nie ma podstaw do skorygowania takiej faktury. […] Sąd orzekający w sprawie w pełni podziela stanowisko skarżącej, że wystawienie dokumentującej tę sprzedaż faktury przed tym okresem lub po jego zakończeniu, pozostaje bez wpływu na rozliczenie podatku VAT. Skoro spółka prawidłowo rozpoznaje moment powstania obowiązku podatkowego, to wystawienie faktury korygującej, która wskaże faktyczną datę otrzymania płatności, nie jest konieczne.

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button